Scroll to Top

เครื่องวิเคราะห์ค่ากำลังไฟฟ้า (Power Analyzer)

เครื่องวิเคราะห์ค่ากำลังไฟฟ้าด้วยความแม่นยำสูงสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพมอเตอร์และอินเวอร์เตอร์

 DC, 0.1 Hz ถึง 5 MHz, 3 เฟส 4 สาย

ไม่มีรายการสินค้าอยู่ในหมวดสินค้านี้