Scroll to Top

บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด

ประวัติความเป็นมา

           บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 โดยทีมงานผู้มากประสบการณ์เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจเกี่ยวกับระบบพลังงานทางเลือก ระบบพลังงานสำรอง และดูแลแก้ปัญหาระบบไฟฟ้า จากประสบการณ์ที่ผ่านการทำงานด้านไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์มากว่า 20 ปี และแก้ปัญหาไฟฟ้าให้กับลูกค้ามาทุกองค์กร ฯลฯ รวมถึง ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

นำเข้า จัดจำหน่าย และให้บริการติดตั้ง เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าคงที่ เครื่องจักร และเครื่องมือเครื่องใช้ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 5 ส่วนธุรกิจดังนี้  1. อุปกรณ์พลังงานสำรอง/อุปกรณ์พลังงานทางเลือก  2. เครื่องจักรอุตสาหกรรม 3. อุปกรณ์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 4. เครื่องมือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 5. เครื่องมือวิทยาศาสตร์/เครื่องมือวัด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางดังนี้ โทร 0 2190 9365, 08 4388 8598, 08 2494 6775 Line ID; petcorp, E-mail; [email protected]


                       บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด

                         Tel. 0 2190 9365, 08 4388 8598, 08 2494 6775  Fax. 0 2190 9366 

                           E-mail: [email protected] 

                          Line ID: petcorp 

 

สินค้าล่าสุด

Fine Filter

Fine Filter

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Bag Filter

Bag Filter

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

V-Bank Hepa Filter

V-Bank Hepa Filter

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ROLL FILTER

ROLL FILTER

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CARBON FILTER

CARBON FILTER

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

FILTER BAG

FILTER BAG

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

GLASS FIBER MEDIA ROLLS

GLASS FIBER MEDIA ROLLS

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CLEANPAK Carbon Filter (Panel Type)

CLEANPAK Carbon Filter (Panel Type)

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CLEANPAK Washable Demister

CLEANPAK Washable Demister

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CLEANPAK Pre Filter (Electrostatic)

CLEANPAK Pre Filter (Electrostatic)

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CLEANPAK Pre Filter (Washable)

CLEANPAK Pre Filter (Washable)

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CLEANPAK Deep pleated Pre Filter (Disposable)

CLEANPAK Deep pleated Pre Filter (Disposable)

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CLEAN HIPAK Extended Surface PRE BAG FILTER

CLEAN HIPAK Extended Surface PRE BAG FILTER

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CLEAN HIPAK Extended surface BAG FILTER

CLEAN HIPAK Extended surface BAG FILTER

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CLEANPAK V-Bank MEDIUM FILTER

CLEANPAK V-Bank MEDIUM FILTER

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CLEANCEL High Temp MEDIUM FILTER

CLEANCEL High Temp MEDIUM FILTER

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CLEANPAK Deep pleated MEDIUM FILTER (Box Type)

CLEANPAK Deep pleated MEDIUM FILTER (Box Type)

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CLEANPAK Deep pleated MEDIUM FILTER (Header type)

CLEANPAK Deep pleated MEDIUM FILTER (Header type)

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CLEANPAK Mini Pleat MEDIUM FILTER (Box Type)

CLEANPAK Mini Pleat MEDIUM FILTER (Box Type)

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

 CLEANPAK Mini Pleat MEDIUM FILTER (Header Type)

CLEANPAK Mini Pleat MEDIUM FILTER (Header Type)

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CLEAN HIPAK Standard Capacity ULPA FILTER

CLEAN HIPAK Standard Capacity ULPA FILTER

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Mini Pleat ULPA FILTER

Mini Pleat ULPA FILTER

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Relief Damper

Relief Damper

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Clean Booth

Clean Booth

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Clean Bench

Clean Bench

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CLEANCEL V-bank HEPA FILTER

CLEANCEL V-bank HEPA FILTER

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CLEAN CEL HighTemp HEPA FILTER

CLEAN CEL HighTemp HEPA FILTER

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CLEANCEL High Capacity HEPA FILTER

CLEANCEL High Capacity HEPA FILTER

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CLEAN HIPAK Standard Capacity HEPA FILTER

CLEAN HIPAK Standard Capacity HEPA FILTER

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CLEANCEL Mini Pleat HEPA CEILING MODULE

CLEANCEL Mini Pleat HEPA CEILING MODULE

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท